Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμβολαιογραφική αποδοχή κληρονομιάς.

Σε περίπτωση θανάτου, οπότε και επέρχεται κληρονομική διαδοχή είτε εξ αδιαθέτου είτε εκ διαθήκης, απαραίτητη είναι η σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης αποδοχής κληρονομιάς, που αποτελεί νόμιμο τίτλο του κληρονόμου. Για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου
  2. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών
  3. Αντίγραφο του πρακτικού δημοσίευσης διαθήκης (αν υπάρχει διαθήκη)
  4. Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης ή μη δημοσίευσης διαθήκης από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και Ειρηνοδικείο για θανάτους πριν από την 1/3/2013 ενώ το σχετικό πιστοποιητικό απαιτείται μόνο από το Ειρηνοδικείο για θανάτους μετά την 1/3/2013.
  5. Επικυρωμένο αντίγραφο δήλωσης φόρου κληρονομιάς από  την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  6. Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ
  7. Κτηματολογικό φύλλο και διάγραμμα (εφόσον η αποδοχή αφορά ακίνητο) ή πιστοποιητικό κτηματογραφουμένου ακινήτου για περιοχές στις οποίες ακόμη δεν λειτουργεί Κτηματολογικό Γραφείο
  8. Πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα που να περιέχει τις δηλώσεις του Ν.651/77 και του Ν.1337/83, εφόσον κληρονομείται οικόπεδο ή αγροτεμάχιο για το οποίο δεν υπάρχουν τίτλοι κτήσης (συμβόλαια)
  9. Τίτλος κτήσης του θανόντος
  10. Σε περίπτωση που η αποδοχή αφορά ακίνητο που εντάχθηκε στο σχέδιο μετά το 1983 απαιτείται βεβαίωση από τον Δήμο στον οποίο ανήκει το ακίνητο, ότι έχει υποβληθεί δήλωση ιδιοκτησίας και αν έχει κυρωθεί η πράξη εφαρμογής απαιτείται και βεβαίωση ότι έχουν εξοφληθεί οι εισφορές σε χρήμα.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη συλλογή όλων των απαιτούμενων εγγράφων για την ταχεία και ορθή διεκπεραίωση της υπόθεσής σας.