Διόρθωση αρχικών εγγραφών Κτηματολογίου

Σύμφωνα με το αρθρ.6 ν.2664/1998 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το αρθρ.2 παρ.3 ν.3127/2003 πρώτες εγγραφές είναι εκείνες που καταχωρούνται ως αρχικές εγγραφές στο κτηματολογικό γραφείο κατά μεταφορά από τους κτηματολογικούς πίνακες. Σε περίπτωση εσφαλμένων εγγραφών, η αγωγή (αναγνωριστική ή διεκδικητική) ασκείται από όποιον έχει έννομο συμφέρον μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους, εντός του οποίου συμπληρώνονται οκτώ (8) έτη από την έναρξη της προθεσμίας. Σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ.2 Ν.4623/2019, ΦΕΚ Α 134/9.8.2019, « 2. Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006, η αποκλειστική προθεσμία της περίπτωσης α` της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998, εάν δεν είχε λήξει η ίδια ή οι παρατάσεις της μέχρι τις 30.11.2018, λήγει στις 31.12.2020», ενώ βάσει του άρθρου 134 Ν. 4759/2020  «Η προθεσμία που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 102 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) παρατείνεται κατά ένα έτος και η παρ. 2 του άρθρου 102 του ν. 4623/2019 διαμορφώνεται ως εξής: «2. Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (Α΄ 162), η αποκλειστική προθεσμία της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998, εάν δεν είχε λήξει η ίδια ή οι παρατάσεις της μέχρι τις 30.11.2018, λήγει στις 31.12.2021.».

Σε περίπτωση ανακριβούς αρχικής εγγραφής με την ένδειξη «άγνωστος ιδιοκτήτης» μπορεί να ζητηθεί από εκείνον που προσβάλλεται από την ανακριβή εγγραφή η διόρθωση της πρώτης εγγραφής με αίτηση στον κτηματολογικό δικαστή ή μέχρις  ότου αυτός ορισθεί από το Μονομελές Πρωτοδικείο της τοποθεσίας το ακινήτου που δικάζει με την εκουσία δικαιοδοσία. Κατ’ εξαίρεση όταν πρόκειται για διόρθωση αρχικής εγγραφής επί γεωτεμαχίου με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη» και ο δικαιούχος επικαλείται ως τίτλο κτήσης την έκτακτη χρησικτησία ασκείται η αγωγή του άρθρου 6 παρ.2 που απευθύνεται κατά του Ελληνικού Δημοσίου.

Εκ των ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι η παράλειψη υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης μπορεί να οδηγήσει τους ιδιοκτήτες ακινήτων στη δυσμενή θέση κατά την οποία θα πρέπει να ασκήσουν ενώπιον δικαστηρίου ένδικο βοήθημα προκειμένου να καταχωρηθούν τα ακίνητά τους στο όνομά τους και να αναγνωριστεί η κυριότητά τους επ’αυτών. Γι’αυτό τον λόγο το γραφείο μας προτείνει στους κυρίους ακινήτων έγκαιρο έλεγχο ως προς την πληρότητα και την ορθότητα των αρχικών εγγραφών που αφορούν τα ακίνητά τους.