Ο προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας των ακινήτων σύμφωνα με το αντικειμενικό σύστημα

Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας τα ακίνητα έχουν καταταγεί σε κατηγορίες. Η κατάταξη ενός ακινήτου σε ορισμένη κατηγορία αποδεικνύεται από α) την οικοδομική άδεια ανέγερσής του, β) την πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και γ) τον τίτλο κτήσης του. Εάν δεν υπάρχει κανένα από τα πιο πάνω...

Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας τα ακίνητα έχουν καταταγεί σε κατηγορίες. Η κατάταξη ενός ακινήτου σε ορισμένη κατηγορία αποδεικνύεται από :

  1. την οικοδομική άδεια ανέγερσής του,
  2. την πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και
  3. τον τίτλο κτήσης του.

Εάν δεν υπάρχει κανένα από τα πιο πάνω αποδεικτικά στοιχεία, τότε η κατηγορία, δηλαδή το είδος του ακινήτου, αποδεικνύεται από τη δήλωση φόρου εισοδήματός του. Εάν όμως στο κτίσμα έχουν γίνει ουσιώδεις και σταθερές επεμβάσεις και η χρήση του είναι διάφορη από εκείνη που ορίζεται στην οικοδομική άδεια ή στην πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας ή στον τίτλο κτήσης του, τούτο εντάσσεται στην αντίστοιχη με την νέα του μορφή κατηγορία ακινήτου.

Έτσι, συνάγεται ότι για την κρίση περί του χαρακτήρα του μεταβιβαζόμενου ακινήτου, προκειμένου να προσδιορισθεί η υποκείμενη σε φόρο μεταβίβασης αντικειμενική αξία αυτού, λαμβάνεται υπόψη η κατά το χρόνο της μεταβίβασης πραγματική διαμόρφωση του ακινήτου προς χρήση του ως κατοικίας ή ως ειδικού κτιρίου και όχι ο εκ κατασκευής προορισμός του που αναφέρεται στην οικοδομική άδεια (ΣτΕ 1367/1992).