Κατηγορία Φορολογικό Δίκαιο

Οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου της φορολογικής διοίκησης

Στο πλαίσιο του φορολογικού ελέγχου, οι μέθοδοι με τις οποίες η φορολογική διοίκηση μπορεί να εξακριβώσει την ακρίβεια των δηλωθέντων εισοδημάτων των φορολογουμένων διακρίνονται σε άμεσες και έμμεσες.  Οι πρώτες συνίστανται στη σύγκριση μεταξύ των τηρούμενων βιβλίων και στοιχείων και…

Ο προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας των ακινήτων σύμφωνα με το αντικειμενικό σύστημα

Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας τα ακίνητα έχουν καταταγεί σε κατηγορίες. Η κατάταξη ενός ακινήτου σε ορισμένη κατηγορία αποδεικνύεται από α) την οικοδομική άδεια ανέγερσής του, β) την πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και γ) τον τίτλο κτήσης του. Εάν δεν υπάρχει κανένα από τα πιο πάνω...